Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


linux-apache2-vhosts

Apache2 a virtuální domény

Apache umí virtuální hosty jmenné nebo definované přímo pomocí ip adresy.

default host

Abychom mohli mít pro každou virtuální doménu svůj konfigurační soubor, je třeba nadefinovat default hosta, na kterém další virtuální hosti budou. U default hosta budou jako u jediného klausule NameVirtualHost. U virtuálních hostů už toto nebude:

cat /etc/apache2/sites-available/default

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
    ServerName example.com
    ServerAdmin webmaster@example.com
    DocumentRoot /var/www/

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On
</VirtualHost>

1.virtuální doména

Zde máme příklad prvního virtuálního hosta

cat /etc/apache2/sites-available/01vhost
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin 01vhost@example.com
  DocumentRoot /home/01vhost/www
  ServerName 01vhost.example.com
  ErrorLog /var/log/apache2/01vhost-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/01vhost-access.log common
</VirtualHost>

2.virtuální doména

Zde máme příklad druhého virtuálního hosta

cat /etc/apache2/sites-available/02vhost
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin 02vhost@example.com
  DocumentRoot /home/02vhost/www
  ServerName 02vhost.example.com
  ErrorLog /var/log/apache2/02vhost-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/02vhost-access.log common
</VirtualHost>

Ostatní domény se už tvoří analogicky. Pak už jen přidáme default hosta a virtuály do povolených domén a apache zrestartujeme.

ln -s /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/default
ln -s /etc/apache2/sites-available/01vhost /etc/apache2/sites-enabled/01vhost
ln -s /etc/apache2/sites-available/02vhost /etc/apache2/sites-enabled/02vhost
/etc/init.d/apache2 restart
linux-apache2-vhosts.txt · Poslední úprava: 2013/08/06 21:41 (upraveno mimo DokuWiki)