Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


linux-howto

Linuxové drobnosti a piškumtálie

Mail

Testování pop3

telnet "name-of-your-pop3-server" 110
user "username"
pass "password"
list
#You will then get a list over the mails in your mailbox
retr "mailnumber"
#You will then see the mail with the mail number
quit #for end the session

Testování imap

tester@mail-server:~$ telnet 127.0.0.1 imap2
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
* OK Courier-IMAP ready.
 Copyright 1998-2002 Double Precision, Inc.
 See COPYING for distribution information.

AB LOGIN "username" "password"
AB OK LOGIN Ok.

BC SELECT "Inbox"
* FLAGS (\Draft \Answered ... \Recent)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Draft \Answered ... \Seen)] Limited
* 23 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UIDVALIDITY 1026858715] Ok
BC OK [READ-WRITE] Ok

ZZZZ LOGOUT
* BYE Courier-IMAP server shutting down
ZZZZ OK LOGOUT completed

Connection closed by foreign host.

Testování imaps

Testování se provádí ne telnetem, ale openssl. Jakmile proběhna výměna certifikátů, pokračujeme jako v testu s IMAP-em

tester@mail-server:~$ openssl s_client -connect localhost:993
......
......
...... spousta chroustanců ohledně certifikátů
......
......
---
* OK Dovecot ready.
AB LOGIN "username" "password"
AB OK LOGIN Ok.

BC SELECT "Inbox"
* FLAGS (\Draft \Answered ... \Recent)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Draft \Answered ... \Seen)] Limited
* 23 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UIDVALIDITY 1026858715] Ok
BC OK [READ-WRITE] Ok

ZZZZ LOGOUT

* BYE IMAP server shutting down
ZZZZ OK LOGOUT completed

Connection closed by foreign host.

Vymazání mailqueue v POSTFIXu

mailq | postsuper -d ALL

Apache

Vytvoření / obnova ssl certifikátu

Pro web server občas potřebujeme vytvořit self signed certifikát. Předpokládám, že v konfiguraci apache2 už jsou tyto soubory z posledního fungování web serveru v ssl módu :

mail apache-cert # cat /etc/apache2/vhosts/00_default_ssl_vhost.conf
...
    ## Server Certificate:
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
    ## Server Private Key:
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
...
mail apache-cert # ls -la /etc/apache2/ssl/ser*
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 1180 Sep 14 09:46 server.crt
-rw-r--r-- 1 root root 887 Sep 14 09:46 server.key

Takto víme, jak se jmenují soubory pro současný certifikát a že existují. Nyní můžeme vytvořit nové soubory pro další období:

mail apache-cert # openssl req -new -x509 -nodes -out server.crt -keyout server.key -days 1098

Takto máme vygenerovaný nový certifikát pro apache2. Oba soubory stačí jen přesunout do adresáře /etc/apache/ssl a restartovat web server.

Mysql

dump/import databáze,tabulky

Dump databáze DB a tabulky TABLE

mysqldump -u USER -pPASSWORD DB [TABLE] > filename.sql

Import databáze DB

mysql -u USER -p DB < dump.sql

Tabulka - výpis dat

mysql -u root -p
use my-database;
SELECT * FROM [my-table] WHERE date = "2007-09-11" AND phone_number = '3444444';

Tabulka - výpis struktury

mysql -u root -p
use my-database;
describe [my-table];

DNS

MX record

Jaký MX record má …. fsf.org?

dig fsf.org mx +short

TTL pro DNS záznamy

Jak zjistíme, jaké TTL má naše doména? Je to důležité, když převádíme doménu jinam.

pklfkl:~# host -t soa glux.cz
glux.cz         SOA   glux.cz root.glux.cz (
            2004090701   ;serial (version)
            10800  ;refresh period (3 hours)
            900   ;retry interval (15 minutes)
            604800 ;expire time (1 week)
            86400  ;default ttl (1 day)

LVM2 nastavení

Lvm2 - čtení, vytváření

Koukneme se na to, jak to vypadá u LVM :-)

root@mail:~# lvs
 LV  VG   Attr  LSize Origin Snap% Move Log Copy%
 root Ubuntu -wi-ao 72.83G
root@mail:~# vgs
 VG   #PV #LV #SN Attr  VSize VFree
 Ubuntu  1  1  0 wz--n- 72.83G  0

Pomocí lvm se dostaneme do lvm command módu

Zřídíme si fyzický volume pro LVM2-ku a pak i virtual group a zkontrolujeme:

pvcreate /dev/hda3
pvs
vgcreate Gen2 /dev/hda3
vgs

Vytvoříme si jednotlivé logical volume s potřebnými velikostmi a zase zkontrolujeme, zda se vytvořili podle toho, jak jsme chtěli:

lvcreate -L1G -ntmp Gen2
lvcreate -L9G -nroot Gen2
lvcreate -L5G -nhome Gen2
lvcreate -L2G -nvar Gen2
lvs

Vytvořený partition pod LVM2 zformátujeme a namountujeme.

mkfs.xfs /dev/Gen2/tmp
mkfs.xfs /dev/Gen2/root
mkfs.xfs /dev/Gen2/home
mkfs.xfs /dev/Gen2/var
mount /dev/Gen2/root /mnt
mount /dev/Gen2/home /mnt/home
mount /dev/Gen2/tmp /mnt/tmp
mount /dev/Gen2/var /mnt/var

Ostatní

Testování http

telnet "name-of-your-web-server" 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.inf.upol.cz

Find a hledání souborů

Pro zobrazení všech dostupných modulů

find /lib/modules/2.6.17-r5/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'

RAID status

Zda již jsou či nejsou disky v RAIDu nám řekne:

cat /proc/mdstats

Vytvoření souboru 1M

Na to nám slouží příkaz dd, kde definujeme, jak má být velký blok bytů a kolikrát je do souboru přidáme. Uvádím 2 různé zápisy, kde je výsledek stejný:

dd if=/dev/zero of=pokus bs=1000k count=1
dd if=/dev/zero of=pokus bs=512 count=2000

Tar over ssh

Tarem muzeme pres ssh zazalohovat, co je potreba. Napr. adresar /home posleme pres ssh na server morcheeba takto

tar -czvf - /home/ | ssh ferg@morcheeba "cat >> /Volumes/Backup/Homebackup16Mar07.tar"

Iptables - port forwarding

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $INET_IP --dport 10888 -j
DNAT --to 192.168.1.253:10888
iptables -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $LAN1_IFACE -p tcp -d
192.168.1.253 --dport 10888 -j ACCEPT
linux-howto.txt · Poslední úprava: 2013/08/06 21:41 (upraveno mimo DokuWiki)